گوشت برگر ۱۳۰ گرمی  ……………………………………………………….  45000T

فیله مرغ (۲عدد) ۱۶۰ گرمی  …………………………………………………  42000T

برش سینه مرغ ۱۵۰ گرمی   …………………………………………………   40000T

بیکن ایرلندی  ………………………………………………………………….. 16350T

سوسیس گریل شده  ………………………………………………………….  15260T

سس قارچ  ………………………………………………………………………  20000T

دیپ چدار  ……………………………………………………………………….  19000T

پنیر هالومی ………………………………………………………………………   15000T

فلفل هالوپینو اضافه ……………………………………………………………..  6540T

پیاز کاراملایز  ………………………………………………………………………  6540T

پنیر ورقه ای ………………………………………………………………………… 9000T

سس چیلی …………………………………………………………………………. 6540T

سس سیر ………………………………………………………………………….. 6540T

فهرست