گالریا برگر ……………………………………………………………………..   119000T

۱۳۰گرم گوشت برگر -سوسیس گریل شده-بیکن ایرلندی

دبل چیز برگر ………………………………………………………………….   155000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مک

دبل برگر ……………………………………………………………………….   145000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مک

هالومی برگر …………………………………………………………………..   109000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر هالومی- خیارشور- گوجه – کاهو- سس خردل

ماشروم برگر …………………………………………………………………..   109000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور-گوجه – کاهو- سس مک- سس قارچ

کاراملایز اسموکی برگر  ……………………………………………………….  109000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر هالومی- پیاز کاراملایز–کاهو- سس مک- سس اسموکی

فیش برگر ……………………………………………………………………………………….91560T

میکس ماهی و میگو- پنیر پارمسان ورقه- گوجه- خیارشور- کاهو- سس مخصوص

چیز برگر  ………………………………………………………………………….  101000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه – کاهو- سس مک

کلاسیک برگر  …………………………………………………………………….  95000T

۱۳۰گرم گوشت برگر- خیارشور- گوجه – کاهو- سس مک

چیکن کاراملایز برگر …………………………………………………………….   83000T

۱۶۰گرم فیله گریل شده- پنیر گودا یا چدار- پیاز کاراملایز- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مخصوص

چیکن برگر  ………………………………………………………………………..  79000T

۱۵۰گرم سینه مرغ گریل شده- پنیر گودا یا چدار- خیارشور- گوجه- کاهو- سس مخصوص

برگر سبزیجات …………………………………………………………………..   55000T

کینوا- سویا- عدس- سبزیجات میکس- کاهو- گوجه- خیار شور- سس مک

هپی چیکن میل ………………………………………………………………….  62000T  

100 گرم سینه مرغ گریل- پنیر ورقه ای- سیب زمینی سرخ کرده

 هپی برگر میل  …………………………………………………………………… 74000T

80 گرم گوشت برگر- پنیر ورقه ای- سیب زمینی سرخ کرده

فهرست