سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری کلاسیک  ……………………………………………..  45000T

سیب زمینی تنوری با سس قارچ ………………………………………..   59000T

سیب زمینی تنوری با دیپ چدار ………………………………………….  55000T

سیب زمینی تنوری مخصوص گالریا …………………………………….   66000T

سالاد مرغ گالریا ………………………………………………………………84000T

سینه مرغ گریل شده-کاهو-گوجه گیلاسی-نان تست-کرن بری-خیار

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی کلاسیک ……………………………………………………  44000T

سیب زمینی با سس قارچ ………………………………………………   59000T

سیب زمینی با دیپ چدار  ……………………………………………….. 55000T

سیب زمینی مخصوص گالریا  ……………………………………………  66000T

فهرست